Νέο Κανονιστικό Πλαίσιο για την Ακτινοπροστασία

Ακτινοπροστασία στις ιατρικές εκθέσεις, νέος Κανονισμός

Μετά την πρόσφατη αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου για την Ακτινοπροστασία, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) διεξάγει μια σειρά από ενημερωτικές παρουσιάσεις, με την επόμενη να έχει προγραμματιστεί για τις 11 Οκτωβρίου 2019 στην Θεσσαλονίκη, στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ. Για τους επιστήμονες και τους επαγγελματίες στον χώρο της υγείας που βρίσκονται στην Βόρεια Ελλάδα είναι μια άριστη ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Ακτινοπροστασία στις ιατρικές εκθέσεις και να επιλύσουν πιθανές απορίες. Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες, το πρόγραμμα της εκδήλωσης και την φόρμα για την δήλωση εγγραφής στην ενημερωτική ημερίδα για την παρουσίαση του νέου θεσμικού πλαισίου για την Ακτινοπροστασία στις ιατρικές εκθέσεις.

Τι περιλαμβάνει ο Νέος Κανονισμός για την Ακτινοπροστασία

Με την ισχύ του νέου Κανονισμού Ακτινοπροστασίας καταργούνται πλήρως οι παλαιότεροι Κανονισμοί και αυτό απαιτεί την προσοχή όλων, ώστε να ενεργούν στο μέλλον βάσει των νέων κανόνων και οδηγιών. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει:

Το Προεδρικό Διάταγμα 101/2018 “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφάλειας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες και την κατάργηση των Οδηγιών 89/618/Ευρατόμ 90/641/Ευρατόμ 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L13/17.1.2014) – Θέσπιση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας” , την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 45872 που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ/1103/Β/03-04-2019 και αποτελεί το βασικό κείμενο της δευτερογενούς εφαρμοστικής νομοθεσίας για το παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα, καθώς επίσης και Αποφάσεις της ΕΕΑΕ και κείμενα οδηγιών και συστάσεων για τη διευκόλυνση στη συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις και προβλεπόμενες διαδικασίες.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις και η εμπειρία σε διεθνές επίπεδο σε σχέση με τους κανονιστικούς ελέγχους οδήγησαν στην έκδοση σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας το 2013, οπότε και ξεκίνησε και στην χώρα μας ο σχεδιασμός του νέου κανονιστικού πλαισίου για την Ακτινοπροστασία.

Τι αλλάξει με τον Νέο Κανονισμό για την ακτινοπροστασία

Γενικά, το νέο κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει πιο απλουστευμένες διαδικασίες για την γνωστοποίηση ή έγκριση πρακτικών, ενώ στις βασικές αλλαγές που επήλθαν με την ισχύ του νέου κανονιστικού πλαισίου είναι και η ΜΗ απαίτηση χορήγησης προέγκρισης κατασκευής, όπως προβλεπόταν στον παλιό κανονισμό. Εξαίρεση όμως αποτελούν τα εργαστήρια μαγνητικών τομογράφων (μη ιοντίζουσα ακτινοβολία), για τα οποία εξακολουθεί να απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης κατασκευής. Επισημαίνουμε πως το κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο αναφερόμαστε διέπει τις εφαρμογές των ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, ο οργανισμός αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθή διαρρύθμιση των χώρων και τις κατάλληλες θωρακίσεις και στο στάδιο της αδειοδότησης υποβάλλει μελέτη θωρακίσεων, η οποία αξιολογείται από τον ΕΕΑΕ. Ο οργανισμός έχει επίσης και την ευθύνη για την πληροφόρηση και κατάρτιση των εκτιθέμενων εργαζομένων αναφορικά με την ακτινοπροστασία και οφείλει να μεριμνά και να τεκμηριώνει την κατάλληλη εκπαίδευση των εργαζομένων του. Αν και η ΕΕΑΕ θα συνεχίσει να παρέχει εκπαίδευση και πληροφόρηση στο πεδίο ακτινοπροστασίας για τους εργαζόμενους, ωστόσο δεν διενεργεί πλέον εξετάσεις και δεν χορηγεί πιστοποιητικά επάρκειας γνώσεων σε θέματα ακτινοπροστασίας.

Με εξαίρεση και πάλι τους μαγνητικούς τομογράφους, δεν εκδίδονται πλέον πιστοποιητικά καταλληλότητας από άποψη ακτινοπροστασίας, καθώς αυτού του είδους η πιστοποίηση είναι ενσωματωμένη στις νέες διοικητικές πράξεις. Σχετικά με την ανανέωση ή την τροποποίηση ειδικής άδειας λειτουργίας που εκδόθηκε με τον παλιό κανονισμό, γίνεται σαφές πως η διαδικασία θα πρέπει να γίνει με βάση τον νέο κανονιστικό πλαίσιο.

Ειδικές ρυθμίσεις για τα οδοντιατρεία

Για τα οδοντιατρεία, η πιστοποίηση καταλληλότητας από άποψη ακτινοπροστασίας παρέχεται πλέον μέσω των διοικητικών πράξεων του «Αποδεικτικού Καταχώρισης» ή της «Άδειας», ανάλογα με τις εφαρμοζόμενες πρακτικές, ενώ σε συνεργασία με την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, η αποστολή των δικαιολογητικών για την έκδοση των παραπάνω διοικητικών πράξεων της ΕΕΑΕ, που αφορούν ακτινικό εξοπλισμό οδοντιατρείων, διενεργείται αποκλειστικά μέσω των οικείων οδοντιατρικών συλλόγων.

Αρκετά από τα συχνά ερωτήματα που σχετίζονται με τον νέο κανονισμό για την Ακτινοπροστασία απαντώνται στη σχετική σελίδα της ΕΕΑΕ και σας προτείνουμε να την επισκεφτείτε.

Για την Ακτινοπροστασία των χώρων σας απευθυνθείτε στη Medical Systems για να μελετήσουμε, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε τις απαραίτητες κατασκευές και εργασίες, ώστε να είναι το περιβάλλον εργασίας ασφαλές για το προσωπικό και τους ασθενείς.

Ακολουθούν ορισμένα από τα ακτινοπροστατευτικά πετάσματα και τις άλλες κατασκευές για θωρακίσεις και ακτινοπροστασία, που παράγουμε στο εργαστήριό μας, σύμφωνα με όλες τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και πιστοποιήσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2102446738 ή στείλτε μας εδώ το μήνυμά σας και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.